Rosa bandet-pengar har stött kampen mot cancer sedan 2005

Allt sedan den första Rosa bandet-insamlingen har Cancerstiftelsen delat ut omkring nio miljoner euro till förmån för forskning kring bröstcancer och gynekologisk cancer. De första Rosa bandet-pengarna utdelades 2005 då två forskningsprojekt fick dela på totalt 40 000 euro. Sedan dess har intäkterna och därmed också finansieringsbeloppet ökat: det årliga beloppet ligger nu på omkring en miljon euro.

Rosa bandet-pengar har utnyttjats för att stödja både klinisk dvs. patientnära cancerforskning och grundläggande laboratorieforskning. Finansieringen har riktats till forskare på olika håll i Finland. Med pengarna har Cancerstiftelsen stött sammanlagt 50 forskargrupper och 35 doktorsavhandlingar.

En viktig aspekt i Rosa bandet är att finansieringen är långsiktig. Hela 26 forskningsgrupper har fått finansiering via Rosa bandet fler än en gång. På detta sätt har man strävat efter att säkerställa att de mest lovande projekten fortsätter och att resultaten överförs till förmån för de som drabbats av cancer.

Svårbotad cancer en utmaning för forskningen

Prognosen för bröstcancer är i huvudsak god och nio av tio insjuknade klarar sig. Det är dock nödvändigt att bröstcancerforskningen fortsätter, eftersom det inte finns någon botande behandling för en del av fallen. Drygt 900 kvinnor dör i bröstcancer årligen i Finland. En av tyngdpunkterna i Rosa bandet-finansieringen är därför undersökningar där man letar efter en ny typ av vård för bröstcancer med dålig prognos.

Ett exempel på forskning som fått långsiktigt stöd är ett projekt som genomförs av professor Johanna Ivaska och hennes forskargrupp. Ivaskas forskningsprojekt vid Åbo universitet undersöker aggressiv bröstcancer, en typ av HER2-positiv cancer där risken för återfall är hög om patienten inte får rätt slags behandling som är specifikt inriktad på denna typ av cancer. Ivaskas grupp har som mål att utveckla nya läkemedel mot cancer genom att påverka de mekanismer som ligger bakom sjukdomens spridning. För tillfället håller gruppen på att föra sina lovande resultat vidare inom ramen för ett läkemedelsutvecklingsprojekt. Gruppen har fått finansiering från Rosa bandet-medel utan avbrott sedan 2013.

Forskningsdirektör Juha Klefströms grupp vid Helsingfors universitet utvecklar i sin tur läkemedelsbehandling för bröstcancer som spridit sig och vars prognos är mycket dålig. Gruppen har lyckats hitta en läkemedelskombination som får kroppens immunsystem att bekämpa cancer. Resultaten håller på att flyttas från laboratoriet till sjukhuset. Gruppens forskning har redan länge fått finansiering från Rosa bandet-medel, sedan 2007.

Forskning kring gener som ökar risken för bröstcancer

Professor Robert Winqvist vid Uleåborgs universitet forskar kring ärftligheten hos bröstcancer och siktar till att identifiera gener i den finska befolkningen som predisponerar för bröstcancer. Identifiering av predispositionsgener hjälper med att identifiera individer med ökad sjukdomsrisk så att man till exempel kan erbjuda dem bättre canceruppföljning. Det är lättare att behandla en cancer som påträffats i ett tidigare skede och förutsättningarna att patienten klarar sig är bättre. Winqvist har fått ett stort Rosa bandet-stipendium 2017 och har redan tidigare med hjälp av Cancerstiftelsens finansiering identifierat gener som ökar risken för bröstcancer.

Finansiering för forskning kring gynekologisk cancer

Med Rosa bandet-medel stöds förutom bröstcancerforskning även forskning kring gynekologiska cancerformer. Cancerstiftelsen beviljade 2017 en miljon euro i finansiering för ett omfattande projekt som tar fram läkemedelsbehandling för äggstockscancer. Forskningen för samman expertis från flera områden, eftersom den granskar äggstockscancer ur flera olika synvinklar: ämnesomsättning, läkemedel, kromosomer och dataanalys. Läs mer här. 

Rosa band-finansieringen är endast en del av det stöd som Cancerstiftelsen riktar till forskningen kring cancer hos kvinnor. Varje år har forskning kring bröstcancer och gynekologiska cancerformer (livmoderhalscancer, endometriecancer och äggstockscancer) fått rikligt med finansiering från Cancerstiftelsens övriga medel. År 2018 stödde stiftelsen forskningen i cancer hos kvinnor med 764 000 euro utöver Rosa band-finansieringen.

Cancerstiftelsen har blivit en allt viktigare forskningsfinansiär

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Stiftelsens roll på hela finansieringsfältet håller på att öka på grund av nedskärningarna i den offentliga forskningsfinansieringen. År 2018 beviljade stiftelsen forskningsfinansiering till 99 projekt eller doktorsavhandlingar för en sammanlagd summa på 7,1 miljoner euro.

Enligt en utredning som Cancerstiftelsen gjorde 2018 är stiftelsens stöd av avgörande betydelse för cancerforskningen i Finland: stiftelsens finansiering täckte i genomsnitt en femtedel av forskningskostnaderna för de grupper som deltog i utredningen. Av de forskare som besvarade utredningen ansåg 70 procent att stiftelsens finansiering spelar en mycket viktig roll för deras forskning.

Cancerstiftelsens bidrag finansieras med donerade medel. Endast genom privatpersoners och företags donationer är det möjligt att stödja finländsk cancerforskning på ett omfattande och långsiktigt sätt. Och endast med hjälp av donatorer kan Cancerstiftelsen fortsätta stödja den finländska cancerforskningen och därigenom övervinna cancer.

Ursprunglig text på finska: Jarmo Wahlfors, forskningsdirektör vid Cancerstiftelsen