Cancerstiftelsens registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10
Upprättats/ändrats: 19.11.2009

Registeransvarig

Cancerstiftelsen upprätthåller sitt kundregister på adressen:

Cancerstiftelsen
Unionsgatan 22
00130 Helsingfors
tfn (09) 135 331

Registerärenden

Asta Merenmies
Cancerstiftelsen
Unionsgatan 22
00130 Helsingfors
tfn 09 135 331
lahjoitukset(at)cancer.fi

Donatortjänsten (lahjoitukset(at)cancer.fi) svarar på frågor och respons som gäller personuppgifter i kundregistret.

Registrets namn

Cancerstiftelsens kundregister

Registrets användningsändamål

Registret används för skötseln av Cancerstiftelsens kundrelationer. Uppgifterna används vid kontakter, vid skötseln av ärenden som hänför sig till donationerna, vid marknadsföringen av tjänster och utvecklingen av dem.

Registrets datainnehåll

Personens namn, adress, födelsetid, kön, telefon, e-postadress, kundnummer, bankkonto, kontaktmetod, gjorda donationer och uppgift om donationsmålen. Innehåller också uppgifter som hänför sig till marknadsföring och kommunikation.

Registrets regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter samlas genom elektroniska formulär, blanketter eller e-brev som skickas till Cancerstiftelsen eller genom kontakter per telefon, fax eller liknande. Uppgifter kan också samlas in genom kundrelationer och tjänsterelationer. Befolkningsregistret kan utnyttjas för att uppdatera personuppgifter.

Regelmässigt överlämnande av uppgifter

Den registeransvariga överlämnar inte personuppgifter som införs i registret till utomstående. Uppgifter överlämnas inte utanför EU- eller EES-området.

Rättelse och utplånande av uppgifter

Den registeransvariga rättar, utplånar eller kompletterar felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter i registret på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade.

Skydd av uppgifterna i registret

Åtkomst till Cancerstiftelsens register har endast de som på sitt arbetes vägnar har rätt till det och innehar behövliga lösenord. Registret har skyddats med användarnamn och lösenord. Användarna är bundna av sekretessplikt. Anslutningen till datasystemet har skyddats tekniskt. Datasystemet och tillhörande material förvaras i ett låst utrymme.

Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda överlämnande och behandling av uppgifter som gäller kunden för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring.

Rätt till insyn

Registrerade personer har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själva i registret. Begäran om att få kontrollera uppgifterna ska göras skriftligt hos Cancerstiftelsens donatortjänst.

Kakor

På webbplatsen Cancerstiftelsen.fi används kakor (cookies). Med hjälp av kakorna vill vi förbättra besökarens användarupplevelse på webbplatsen, utveckla webbplatsen och visa reklam som riktats till besökaren. Reklamen riktas genom tredje parters reklamnät, såsom Google och Facebook. Om du inte vill att kakor installeras på din apparat, kan du förhindra användningen av dem genom att ändra inställningarna för kakor i din webbläsare.